Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Bình Chúa Trời (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo dục đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ), Rôma . Hỏi: 
    
Con  have  a few  thắc mắc về  sách Thần Vụ  and how to interpret of Instructions of it.